Gravplassmyndigheten kan ikke uten videre nekte en virksomhet å tilby gravstell eller andre 
tjenester på gravplassen.
Gravplassmyndigheten kan ikke uten videre nekte en virksomhet å tilby gravstell eller andre 
tjenester på gravplassen.

Næringsvirksomhet på gravplassen

Artikkelen omhandler hvordan gravplassmyndigheten skal for
holde seg til de som ønsker å 
drive næringsvirksomhet gjennom å yte tjenester for den som er ansvarlig for grav 
eller fester.

Publisert

Gravplassmyndigheten kan ikke uten videre nekte en virksomhet å tilby gravstell eller andre tjenester på gravplassen, se NOU 2014:2 Lik og likskap kap. 7.6.1.4.

I et konkurranserettslig/EØS-rettslig perspektiv er utgangspunktet at alle skal kunne drive næringsvirksomhet på gravplass, også uten tillatelse.

Gravplassforskriften § 1 har bestemmelser om at gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier. Gravplassmyndigheten må derfor kunne ha en oversikt over hvem som driver næringsvirksomhet gjennom tillatelser.

I en tillatelse kan det i noen grad stilles vilkår, men vilkårene kan ikke være geografisk diskriminerende eller gi gravplassmyndigheten selv en fordel til å drive næringsvirksomhet.

Eksempel på vilkår som kan stilles kan være opprydding etter utført arbeid (avfall og eventuelle overskuddsmasser), forbud mot reklamering for tjenester på informasjonstavler på gravplassen og påbud om at de til enhver tid gjeldende regler skal følges.

Rammene for næringsvirksomhet bør i størst mulig grad reguleres i forskrift om gravplassvedtekter. I utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter er det tatt inn en bestemmelse om dette:

§ 14. Arbeid på gravplassene

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass.

Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

I utkast til mal ligger det også en bestemmelse om næringsvirksomhet:

§ 13. Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

Gjennom en slik bestemmelse gir man seg selv hjemmel til å kreve tillatelse.

Det å gi tillatelse etter en slik bestemmelse vil være et enkeltvedtak og reglene i forvaltningsloven skal legges til grunn. Eventuelle vilkår i tillatelsen kan påklages av den som har fått tillatelsen. Det å trekke tilbake en tillatelse vil også være et enkeltvedtak.

Dersom noen mener at gravplassmyndigheten tar seg til rette etter annet lovverk, vil de som er gitt myndighet etter dette lovverket være relevante å henvende seg til. For eksempel har Konkurransetilsynet oppgaver knyttet til der gravplassmyndigheten utilbørlig utnytter sin eventuelt dominerende stilling som tilbyder av gravstell.

Temaet er for øvrig omtalt i gravplassveilederen (gravplassveileder.no) under overskriftene Næringsvirksomhet på gravplass og Gravplassmyndighetens ulike roller under fanen Forvaltning.

Powered by Labrador CMS