Stor endring med statsforvalteren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjorde en stor endring da de valgte å legge fellesoppgaver som gjelder hele landet, til ett statsforvalterembete.Click to add subtitle

Publisert

Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler eksempelvis alle saker som gjelder trossamfunn i Oslo og Viken. Slike samfunn med adresse utenfor Oslo og Viken hører inn under Statsforvalteren i Agder. Reindrift er lagt til Statsforvalteren i Trøndelag.

Ved å spisse kompetansen får man et godt rustet fagmiljø, innenfor en sektor som tidligere hadde svært begrensede ressurser. For gravplassektoren ble det en stor endring, da vi fra 1. januar fikk et fagmiljø med fem personer. Disse vil ha sin tilhørighet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, men har et nasjonalt virkeområde.

Med denne overgangen fra bispedømmeråd til statsforvalteren, skaper man også et klart inntrykk av livssynsnøytralitet. Noe som i aller høyeste grad må prege forvaltning av våre gravplasser

I en overgang til ny organisasjon, er det mye nytt å forholde seg til. Fagsjefen uttrykker i intervju på de neste sidene, at forvaltningene vil merke dette på at de vil bli strengere på at gravplassloven følges. Og det er kanskje det viktigste arbeidsområdet for statsforvalteren. De er statens representant i fylket, og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Storting og regjering. (Les mer på side 7).

Rent personlig vil jeg savne gravplassrådgiveren som fantes fram til 31. desember 2020. Det er derfor gledelig at Gravplassforeningen ved utlysing av vår rådgivers stilling i forbindelse med hennes fødselspermisjon, har benevnt stillingen som «Gravplassrådgiver».

Denne stillingen vil i fremtiden inneha en svært nyttig funksjon for medlemmene av foreningen. En slags forlenget arm inn mot statsforvalteren. En hjelp og støtte når forvaltningene føler de trenger råd og vink til hvordan de skal forholde seg i saker som angår forvaltningen av den enkelte gravplass.

Med dette grepet kan Norsk forening for gravplasskultur bli enda viktigere enn vi har vært fram til nå.

Powered by Labrador CMS