Begjæringsskjema for gravlegging og kremasjon skal digitaliseres
Begjæringsskjema for gravlegging og kremasjon skal digitaliseres

AKTUELT:

I 2023 blir gravferdsmeldingen digital

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet «Digital gravferdsmelding» skal utvikle en digital løsning som blir et alternativ til dagens begjæringsskjema på papir.

Ola Asp, som er leder for dette prosjektet kan fortelle at den første versjonen av løsningen nå er nærmere definert og vil bli lansert i løpet av 2023.

Prosjektleder er Ola Asp
Prosjektleder er Ola Asp

Basert på tilbakemelding fra etterlatte

Digitaliseringsdirektoratets brukerkartlegging viser at etterlatte opplever prosessene rundt dødsfall som krevende og uoversiktlige. Den teknologiske utviklingen gir grunn til å vurdere nye og digitaliserte løsninger også på området gravferd.

I den digitale gravferdsmeldingen skal informasjon utveksles automatisk mellom de ulike aktørene som er involvert ved et dødsfall. Der hvor det finnes informasjon i andre registre, for eksempel folkeregisteret, så vil disse hentes automatisk inn i løsningen. Personopplysninger skal bli skjermet og tjenesten skal være livssynsuavhengig.

Totrinns løsning

Den digitale gravferdsmeldingen vil få en totrinns løsning.

Brukeren vil først gå inn på en åpen interaktiv veilednings- og avklaringstjeneste. Her skal man ikke oppgi verken egen eller avdødes persondata, men blant annet kunne registrere: dødsdato, bostedskommune, og om man ønsker kremasjon eller kistegravlegging. Informasjonen brukeren så får oppgitt baseres på det som legges inn, eksempelvis relevant regelverk og kontaktinformasjon til gravplassmyndighet, krematorier og gravferdsbyrå samt tros- og livssynssamfunn.

I trinn to skal brukeren logge seg inn i Altinn via BankID eller tilsvarende. Mange av opplysningene i gravferdsmeldingen vil nå være automatisk fylt ut, med informasjon hentet fra folkeregisteret og data lagt inn i første del. Brukeren fyller inn opplysningene som mangler.

Åse Skrøvset, fagsjef hos Statsforvalteren, tror den digitale løsningen kan bidra til at etterlatte får en bedre forståelse av hva det innebærer å være ansvarlig for gravferden.
Åse Skrøvset, fagsjef hos Statsforvalteren, tror den digitale løsningen kan bidra til at etterlatte får en bedre forståelse av hva det innebærer å være ansvarlig for gravferden.

– Innholdet i trinn to er fortsatt under utarbeidelse, men vi ser for oss at det kan bli mulig å utveksle data mellom alle de involverte aktørene (gravplassmyndighet, krematorier, byrå og tros- og livssynssamfunn) slik at etterlatte slipper å oppgi den samme informasjonen flere ganger, forteller Ola Asp.

Bevisstgjøre etterlatte

Asp poengterer at det vil være mulig å signere stegvis, for eksempel ved at man signerer for kremasjon før man velger sted for urnegrav. For etterlatte skal det være lett å skille mellom de ulike rollene man kan ha og hva disse innebærer; å være ansvarlig for gravferden, å være ansvarlig for graven og å være arving.

Åse Skrøvset, fagsjef gravplass hos Statsforvalteren, tror den nye digitale løsningen vil bidra til at etterlatte lettere forstår hvilket ansvar de påtar seg ved å for eksempel være den som sørger for gravferden. – Slik praksis er mange steder per i dag, er det gravferdsbyråene som fyller ut skjemaet, mens den ansvarlige kun signerer. Dette bidrar til at etterlatte kanskje ikke alltid er innerforstått med hvilket ansvar de påtar seg, sier hun.

Lokaliseres hos Statsforvalteren

Prosjektet er et ledd i oppfølgingen av regjeringens digitaliseringsstrategi og er del av Digitaliseringsdirektoratets arbeid med å digitalisere livshendinga dødsfall og arv (DOA). Tilknyttet livshendinga dødsfall og arv er også prosjektet «Oppgjør etter dødsfall». Dette prosjektet skal hjelpe etterlatte ved arveoppgjør.

Prosjekt «digital gravferdsmelding» skal denne våren overføres fra Barne- og familiedepartementet til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark – faggruppe gravplass. Statsforvalteren skal også eie den ferdige løsningen for digital gravferdsmelding når prosjektet iverksettes.

Powered by Labrador CMS