Gravplassen:
De dødes hage

Et sted for
ro og ettertanke

Gravplassens ulike funksjoner og betydninger

Gravplassen er de dødes hage og et møtested for de etterlatte og andre besøkende. En møter stedets identitet og de sterke tradisjonene knyttet til gravplassen med ydmykhet.

Gravplassen rommer og ivaretar verdighet for de døde og omsorg for de levende. Den inkluderer, omfavner og trøster. Kan vakre gravplasser hjelpe oss i møte med døden?

Naturen har en positiv betydning for vår psykiske og fysiske helse og for bearbeiding av sorg. Gravplassen bør være et sted for ro og ettertanke. Gravplasser med variert vegetasjon og et rikt fugle- og dyreliv oppleves som fredfylte og et sted med mening.

Gravplassene har mange viktige funksjoner i lokalsamfunnet. Den enkelte grav har stor betydning for de etterlatte. For samfunnet skal gravplassen sikre en hygienisk og verdig håndtering av de døde. Gravplassen er også et felles minnested for lokalsamfunnet.

Gravplassen er offentlig og for alle, uavhengig av tro eller livssyn. Den er livssynsåpen og gir rom for at den enkelte bringer med seg sin tro eller sitt livssyn.

Gravplassene er samtidig vårt felles grønne uterom. De er grønne lunger i et grått bylandskap og biologiske oaser i et intensivt dyrket jordbrukslandskap. Mange steder er gravplassen det eneste parkmessig opparbeidete uterommet som er tilrettelagt for å ha en opplevelses- og rekreasjonsverdi. Slike steder er mangelvare og i ferd med å bli ettertraktet i dagens samfunn.

Mange av våre gravplasser har vært i bruk over lang tid og preges derfor av endringer i kultur- og samfunnsutvikling. De er ofte rike på kulturminner. Gravplasser representerer kontinuitet og tidsdybde.

I Norge finnes det omtrent 2 300 gravplasser som til sammen dekker et areal på rundt 20 000 dekar. Dette er områder som kan ligge i fred over lang tid, også i byer og tettsteder. De har potensiale til å være et leveområde for mange ulike plante- og dyrearter. Landskapsøkologer og ulike miljøvernorganisasjoner peker på viktigheten av å bevare og tilrettelegge for dette naturmangfoldet.

Veileder om naturmangfold på gravplassen

Veilederen om naturmangfold på gravplassen er et samarbeidprosjekt mellom Gravplassrådgiveren, KA (Arbeidsgiver for kirkelige virksomheter) og Kirkerådet. Vi har tatt utgangspunkt i at tap av naturmangfold er en av vår tids største utfordringer og vist til internasjonale og nasjonale retningslinjer for å ta vare på og styrke naturmangfoldet.

Innledningsvis forteller vi hvordan Gravferdsetaten i Oslo har lagt til rette for et større naturmangfold ved Vestre gravlund. Videre finner dere en generell omtale om naturmangfold og omtale av gravplassenes ulike funksjoner og verdier.

Vi understreker at en allerede i planleggingsfasen må legge til rette for naturmangfold og har påpekt ulike forhold som bør tas hensyn til. Til sist gir vi noen generelle råd og forslag til tiltak for hvordan en kan legge om driften for å fremme naturmangfold.

Vår hensikt og ønske er at veilederen skal gi inspirasjon til arbeidet for å styrke naturmangfoldet på norske gravplasser.

Den digitale versjonen av veilederen ligger her.

Det vurderes å lage flere veiledere innenfor bærekraftig gravplassdrift.

Kilder/referanser:

Skriftlige:
Kirsten Lunde, NMBU
Ingjerd Solfjeld, NMBU
Bente-Sølvi Toverød, NMBU
Inger Marie Eidsten, Sandefjord kommune
Anne Irgens, Norconsult

Muntlige:
Magnus Gommerud Nilsen, Gravferdsetaten i Oslo
Wenche Dramstad, NMBU

Powered by Labrador CMS