Fra Bispedømmet til Statsforvalteren

Gravplassrådgiveren ble virksomhetsoverdratt til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) fra 1. januar 2021. De oppgavene og den myndigheten som bispedømmerådene har hatt etter gravplassloven og gravplassforskriften ble overført til statsforvalteren fra samme dato.

Publisert Sist oppdatert

Kontakt

Åse Skrøvset
Fagsjef gravplass
E-post: asskr@statsforvalteren.no

Telefon: 95878444

Oppgavene er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som dermed får nasjonalt virkeområde. Det er opprettet en egen faggruppe for gravplasser i Justis- og vergemålsavdelingen med arbeidssted Tønsberg.

Arbeidsoppgaver

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal godkjenne alle planer som omfatter nyanlegg, utvidelse, nedleggelse og vesentlig endring av gravplass og bygning på gravplass. Det kan for eksempel være en ny navnet minnelund på en eksisterende gravplass eller endringer på et gravkapell. Statsforvalteren skal også godkjenne endringer i lokale vedtekter for gravplassene i kommunen. I den sammenheng minner vi om at lokale vedtekter er en forskrift etter forvaltningsloven.

Ved endring av forskrifter skal forvaltningsloven kapittel VII legges til grunn. Det innebærer blant annet at det skal gjennomføres en forhåndsvarsling, gjerne kalt høring, før forskriftsendringene vedtas. I den forbindelse er det viktig å synliggjøre hva endringene i vedtektene består i slik at de som blir hørt har muligheten til å se hvilke rettigheter og plikter som foreslås endret. Gravplassmyndigheten vedtar endringene, og deretter skal de godkjennes av statsforvalteren. Ved oversendelse til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark bør prosessen som har ledet frem til endring av vedtektene, jf. forvaltningsloven § 37, synliggjøres.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er klageinstans for enkeltvedtak etter gravplassloven og forskriftene til denne. Forvaltningsloven kapittel VI har bestemmelser om klage og omgjøring. Når gravplassmyndigheten fatter et enkeltvedtak, er det viktig å opplyse om klageretten og fristen for å klage.

En klage på et enkeltvedtak etter gravplassloven stiles til statsforvalteren, men framsettes for gravplassmyndigheten lokalt. I den forbindelse må lokal gravplassmyndighet være særlig oppmerksom på forvaltningsloven § 33 om saksforberedelse i klagesak, herunder om det som står om avvising i bestemmelsen. Dersom lokal gravplassmyndighet ikke tar klagen til følge, skal den oversendes statsforvalteren som er klageinstansen.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal også behandle søknader om privat gravsted for gravlegging av askeurne, og søknader om at ansvaret som lokal gravplassmyndighet skal ligge til kommunen.

Statsforvalterne er regionale fagmyndigheter for gravplasser etter plan- og bygningsloven. Det innebærer blant annet at statsforvalterne skal gis anledning til å uttale seg til alle kommuneplaner og reguleringsplaner som berører gravplasser. Innsigelseskompetansen i plansaker for å ivareta nasjonale hensyn i gravplassloven med forskrift ligger til alle statsforvalterne. De vil innhente faglig råd fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som sitter med den faglige kompetansen for gravplasser i embete.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark skal bistå departementet i arbeidet med kunnskapsinnhenting, statistikk og regelverksutvikling for gravplassektoren.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark veileder lokale gravplassmyndigheter om gravplassloven og- forskriften. Gravplassveilederen er en viktig ressurs i denne sammenhengen og den blir oppdatert og flyttet over til statsforvalterens nettside i disse dager. Statsforvalteren vil også gi generell veiledning gjennom å holde faglige innlegg på kurs, bidra i annen kompetanseoppbygging, og vil fortsette det gode samarbeidet som gravplassrådgiveren har hatt med Gravplassforeningen.

Kontaktinformasjon

Søknader om godkjenning sendes til postmottak.sfvt@statsforvalteren.no Taushetsbelagte opplysninger og sensitiv informasjon skal ikke sendes via e-post. Statsforvalteren har lagt til rette for Sikker sending. Den benyttes for henvendelser som inneholder personlig eller sensitiv informasjon.

For generell veiledning kan dere gjerne ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Se min kontaktinformasjon ovenfor.

Kontaktinformasjon for Kristian, Tove, Erik og Hege finner dere under Gravplassmyndighet under temaet Folk og samfunn på statsforvalteren.no.

Powered by Labrador CMS