Bratt terreng kan være en utfordring for gravminners stabilitet. Her fra Solheim gravplass i Bergen.
Bratt terreng kan være en utfordring for gravminners stabilitet. Her fra Solheim gravplass i Bergen.

Rapport om gravminnesikring er klar

Prosjektet Gravminnesikring er nå ferdigstilt. Rapport fra prosjektet gikk ut med siste nummer av Gravplassen.

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er redigert 30.06.20

Dårlig sikrede gravminner utgjør en risiko både for brukere av og ansatte på gravplassene. Gravminner som velter kan i verste tilfelle ende med dødsulykker. Vi har eksempler på dette fra Norge i 2002, Sverige i 2011 og Danmark senest i 2016.

Gravferdsforskriften setter tydelige krav til sikring av gravminner. Likevel er gravminner som velter et gjentagende problem på mange gravplasser. Ofte skjer det i forbindelse med telehiv om våren, men det kan og være andre grunner til at gravminner velter.

Gravminne med fundament i betong er ikke sikret i henhold til forskriften
Gravminne med fundament i betong er ikke sikret i henhold til forskriften

I prosjektet Gravminnesikring har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), gravplassrådgiveren og Kirkens arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) arbeidet sammen for mer konkret kunnskap om, og forutsetninger for, tilfredsstillende sikring av gravminner. Prosjektet startet opp i 2015 og er nå inne i sluttfasen.

Ved å blant annet etablere prøvefelt med ulike monteringsmetoder for gravminner, samt bruk av spørreundersøkelse og dybdeintervju med utvalgte forvaltninger har man søkt å kartlegge hvilke risikofaktorer som gjør at gravminner velter under ulike forhold, samt hvilke metoder som gir mest hensiktsmessig sikring. Videre har man ønsket å etablere et faglig grunnlag for utbedring av gravferdsforskriftens krav til sikring av gravminner.

Prosjektet har også sett til Sverige der man etter innføring av nye tiltak, med blant annet krav til hvor stor kraft et gravminne skal tåle før det velter, svært sjelden må gjenopprette gravminner.

Gjennom prosjektet har man blant annet avdekket at en relativt stor andel gravminner i Norge ikke er sikret, eller ikke er sikret i henhold til gravferdsforskriftens krav. Det har også blitt dokumentert at forvaltningene har til dels sprikende rutiner og oppfattelse av gravferdsforskriftens bestemmelse om sikring, kontroll og ansvar for gravminner.

Vår Frelsers gravlund i Oslo hvor forvaltningen har gjennomført et prosjekt med sikring av gamle gravminner.
Vår Frelsers gravlund i Oslo hvor forvaltningen har gjennomført et prosjekt med sikring av gamle gravminner.

Det er med andre ord behov for et større fokus på gravminnesikring – både ute hos forvaltningene og sentralt fra departementets hold.

Den ferdige rapporten er skrevet av prosjektleder Kirsten G. Lunde ved NMBU, og ble distribueres sammen med forrige papirutgave av Gravplassen. I papirbladet finner du også også en lengre artikkel som tar for seg bakgrunnen og noen av hovedpunktene i rapporten.

Powered by Labrador CMS