Husabø gravplass i Sogndal kommune.
Husabø gravplass i Sogndal kommune.

Gravplasser i arealsammenheng

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av arealer.

Publisert

Generelt om planlegging

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Selv om kommunen er planmyndighet, er det viktig at gravplassmyndigheten følger med slik at de får mulighet til å komme med innspill og påvirke i de planprosessene som berører gravplassene i kommunen.

Kort om ulike arealplaner

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om ulike plantyper og vi vil her begrense oss til å nevne de som har størst betydning for gravplassene. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen skal angi rammer og betingelser for ny arealbruk samt hvilke hensyn som må ivaretas. Anlegg og utvidelse av gravplasser bør i størst mulig grad legges inn i kommuneplanens arealdel. Reguleringsplaner er arealplankart for et avgrenset område innenfor kommunen og kan utarbeides som områderegulering eller detaljregulering. Planene angir bruk, vern og fysisk utforming av arealer og er bindende for framtidig arealbruk.

Prosess rundt fastsetting av arealplaner

For både kommuneplaner og reguleringsplaner skal det varsles om planoppstart og planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn når det er ferdig utarbeidet. Både berørte offentlige organer og andre interesser skal varsles. For reguleringsplaner skal registrerte grunneiere og andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet underrettes, i praksis vil det si at de normalt blir tilskrevet.

Lokal gravplassmyndighet sin rolle i arealplansaker

Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med enhver tid gjeldende regelverk. I dette ligger det også å følge opp de kommunale planprosessene og gi innspill til arealplaner som berører gravplass. I forhold til kommuneplanens arealdel kan det være å spille inn behov for nye arealer til gravplasser, mens det i arealplaner i gravplassenes omgivelser kan være å sørge for at hensynet til gravplassene blir ivaretatt på en god måte.

Statsforvalterens rolle i arealplansaker

Statsforvalteren skal som regional gravplassmyndighet ivareta nasjonale hensyn i gravplassloven med forskrift og skal gis anledning til å uttale seg til arealplaner som berører gravplass. Hver enkelt statsforvalter forvalter innsigelsesretten etter plan- og bygningsloven og vil innhente faglige råd fra faggruppe gravplass som ligger under Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Nytt fagområde for statsforvalteren

Gravplass er et nytt fagområde for statsforvalteren og vi i faggruppe gravplass jobber for å få på plass gode samarbeidsrutiner med de enkelte statsforvalterne. Gravplass er et av mange fagområder som statsforvalteren har ansvar for og i de fleste plansakene vil det være hensiktsmessig om våre faglige innspill inngår som en del av den samlede uttalelsen fra statsforvalteren i en plansak.

Vi i faggruppe gravplass vil ofte henvende oss til lokale gravplassmyndigheter for å innhente deres innspill i arealplansakene. Dere kjenner de lokale forholdene best. Samtidig er det slik at jo flere instanser som taler «gravplassens sak» jo større sannsynlighet er det for å få gjennomslag slik at gravplassene blir ivaretatt på en best mulig måte framover.

Det legges opp til at statsforvalterne skal videresende planer som berører gravplasser til faggruppe gravplass. Det vil ta tid å få på plass nye rutiner. Dersom det er kommuneplaner eller reguleringsplaner, som berører gravplasser i din kommune, som vi burde gitt innspill til så er det bare å ta kontakt.

Powered by Labrador CMS