SPØR GRAVPLASSRÅDGIVEREN:

Navnet minnelund på Fana kirkegård i Bergen.
Navnet minnelund på Fana kirkegård i Bergen.

Betaling og avgifter ved bruk av navnet minnelund

Gravplassmyndigheten i en kommune skal etablere sin første navnete minnelund og har spørsmål knyttet til betaling og feste.

Publisert

Ved gravlegging i en navnet minnelund kan gravplassmyndigheten ta betalt for andel av minnesmerke og beplantning samt drift og vedlikehold i fredningstiden. Avdøde personer, som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen, har etter gravferdsloven rett til fri grav på gravplass her. Denne retten gjelder også ved gravlegging i navnet minnelund, og det kan derfor ikke tas betalt for selv gravleggingen og opparbeidelsen av selve gravarealet.

Fra 01.01.2021 vil betaling i navnet minne-lund bli regulert som en avgift i gravferdsloven § 21, andre avsnitt. Avgiften fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten, på samme måte som andre avgifter knyttet til gravferd og gravplass. Avgiften kan variere mellom minnelundene i kommunen.

Lovendringen innebærer at gravplassmyndigheten etter årsskiftet ikke kan kreve betaling i navnet minnelund uten at kommunen har fastsatt avgift for det. Gravplassmyndighet bør derfor ta opp dette med kommunen på egnet måte.

Der gravplassmyndigheten fakturerer for navneplate og gravering, vil det være naturlig at dette inngår som en del av avgiften. I de tilfeller der den gravansvarlige blir fakturert direkte fra leverandøren av navneplaten, er det naturlig at kostnader knyttet til dette holdes utenom avgiften.

Gravferdsforskriften § 15a åpner opp for at grav i navnet minnelund kan festes etter fredningstidens utløp. Bestemmelser om feste av grav i navnet minnelund gis i de lokale vedtektene for gravplassene i kommunen. Dersom lokale vedtekter åpner opp for å kunne feste graver etter fredningstidens utløp, kan det også legges inn bestemmelser om hvor lenge feste kan fornyes. Festetiden kan ikke være lengre enn 20 år slik det framgår av gravferdsloven § 14.

I navnet minnelund kan det også åpnes opp for å feste en grav ved siden av. En urnegrav i navnet minnelund skal være minst 0,5 meter lang og 0,5 meter bred med plass for én askeurne. Det kan derfor åpnes opp for å feste grav ved siden av også for urnegraver i en navnet minnelund. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navnene vil komme på samme navneplate, eller det vil bli satt av plass til en navneplate ved siden av. Ved feste av grav ved siden av, kan det tas festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk.

Avgift for feste av grav i navnet minnelund fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten, tilsvarende som for avgift for navnet minnelund fra 01.01.2021.

Powered by Labrador CMS