Inghild Økland under et seminar på Jæren.
Inghild Økland under et seminar på Jæren.

JORDPROSJEKTET:

Grundig undersøkelse av nedbrytingsforholdene på gravplasser

I verste fall kan det ta flere tiår før en kiste med innhold brytes ned på våre gravplasser. Dette skal nå kartlegges med blant annet omfattende feltarbeid hos seks forvaltninger fra Trondheim og sørover.

Publisert Sist oppdatert

Inghild Økland er ansatt for å gjøre dette arbeidet som blir ivaretatt av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). De har sitt hovedsete i Ås. Nibio er en sammenslåing av Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Forprosjektet: Nedbrytingsforhold på gravplasser

Forprosjektet: Nedbrytingsforhold på gravplasser.
Forprosjektet: Nedbrytingsforhold på gravplasser.

– Vi har ved flere anledninger søkt Forskningsrådet om midler til å gjennomføre en doktorgrad med utgangspunkt i gravplasser og nedbrytingsforhold. Det lyktes vi ikke med. Arbeidet ble dermed nedskalert litt, og seks aktører har nå eierskap til arbeidet. Det er forvaltningene i Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo og Bærum samt Statsforvalteren og KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter).

Finne sammenhenger mellom nedbryting og ulike jordtyper

To veiledere har allerede sett dagens lys etter at prosjektet startet. «Nedbrytingsforhold på gravplasser» gir en grunnleggende innføring om prosjektet. Målet har vært å finne sammenhenger mellom god nedbryting av kiste med innhold og ulike jordtyper.

Prosjektet: Egnet jord til kistegravlegging

En kiste med innhold kan ta flere tiår å bryte ned naturlig. Prosessen påvirkes av mange faktorer, og kunnskapsgrunnlaget som eksisterer på dette fagfeltet er mangelfullt. Inghild Halvorsen Økland har ført i pennen en «Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass».

– Ved anleggelse av gravplasser og nye gravfelt er det observert svært ulike løsninger for jord og drenering, og varierende funksjon og egnethet deretter. Årsaken til dette er manglende krav og spesifikasjoner til jordtyper for kistegraver og urnegraver. Geotekniske veiledere har derfor sprikende innhold og kvalitet, skriver Økland i denne veilederen.

Veileder for geoteknisk vurdering.
Veileder for geoteknisk vurdering.

Egenskapene til undergrunnsjord er avgjørende for gjenbruk av graver

Feltarbeid i vår og sommer

Tre viktige momenter for det videre arbeidet vil være befaringer hos de seks forvaltningene. – Her vil vi undersøke forskjellige graver ved å gjøre profilbeskrivelser, analysere jorden og vurdere nedbrytinga. Dette vil sammen med kistegravkartleggingen bunne ut i to datasett som vil komplementere hverandre ganske godt, sier Økland.

Dette resultatet vil ifølge Nibio gi norske gravplasser god dokumentasjon på nedbrytingsforholdet på norske gravplasser.

En kjennsgjerning er at vi i Norge har store klimatiske forskjeller, som påvirker nedbrytinga. Derfor er det beklagelig at det ikke er noen forvaltninger nord for Trondheim som deltar i arbeidet. – Selv om vi ikke har med noen kommuner nord for Trondheim i denne omgang, blir det mulig å bygge videre på prosjektets resultater med supplerende undersøkelser i nord, avslutter Inghild Økland.

Her er en veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass.

Powered by Labrador CMS