Illustrasjonsfoto av gravplass. Talgje kyrkje og kyrkjegard, Rogaland.
Illustrasjonsfoto av gravplass. Talgje kyrkje og kyrkjegard, Rogaland.

Forskrift om gravplassvedtekter

Av gravplassloven § 21 følger det at gravplassmyndigheten fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark før vedtektene kunngjøres og trer i kraft.

Publisert Sist oppdatert

Statsforvalterens spalte

Dette er Statsforvalterens spalte i fagbladet Gravplassen. Her skriver Statsforvalteren om forskjellige tema som angår de lokale gravplassmyndighetene.

Før vedtektene fastsettes og godkjennes skal forholdene som vedtektene regulerer være så godt opplyst som mulig. Det betyr eksempelvis at fredningstiden for graver må vurderes spesifikt ut ifra nedbrytningsforholdene i kommunen, noe som eksempelvis kan ende med at man setter ulik fredningstid internt i kommunen eller på gravplassene.

Når en gravplassmyndighet skal jobbe med vedtekter, ønsker vi at det tas utgangspunkt i siste versjon av Statsforvalterens utkast til mal som ligger på Statsforvalterens nettsider og på Gravplassveilederen, og at veilederen brukes aktivt. Statsforvalteren ønsker også å gi råd til den enkelte gravplassmyndighet skriftlig eller muntlig i en tidlig fase. Inngående og utgående e-poster hos oss (og lokal gravplassmyndighet) er som klar hovedregel journalpliktig etter arkivloven og i utgangspunktet noe andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetsloven. Ikke send taushetsbelagte og sensitive opplysninger på e-post.

Kontakt

Åse Skrøvset, fagsjef gravplass
E-post: asskr@statsforvalteren.no
Telefon: 95878444

Statsforvalteren ønsker senest å gi råd før vedtektene høres. I tillegg til alminnelig høring vil gravplassmyndigheten ofte ha plikt til å forhåndsvarsle og gi mulighet til å gi uttalelse fra flere etter forvaltningsloven § 37. Dette kan eksempelvis gjelde menighetsrådene i Den norske kirke, andre tros- og livssynsamfunn, kirkelig fellesråd der kommunen er lokal gravplassmyndighet, gravferdsbyråer, gravminneleverandører, gravstellfirmaer og interessegrupper knyttet til gravplassene i kommunen. Rett nivå i kommunen må være involvert på rett måte ved kirkelig gravplassforvaltning. Dersom deler av vedtektene innebærer et enkeltvedtak overfor noen, gjelder det i tillegg særlige saksbehandlingsregler etter forvaltningsloven. Det kan også være andre forhold som må ivaretas.

Barne- og familiedepartementet omtalte høring og kunngjøring av vedtekter i rundskrivet Q-05/2022. Departementet er blant annet tydelig på hva tittelen skal være ved kunngjøringen. I tenkte Lillevik kommune i Austland fylke skal tittelen være: "Forskrift om gravplassvedtekter, Lillevik kommune, Austland". Departementet legger også til grunn at gravplassvedtekter skal kunngjøres i samsvar med hovedreglene i forvaltningsloven, noe som i praksis vi si på Lovdata. Departementet legger til grunn at dette vil gjelde alle nye og endrede vedtekter. Der bare deler av vedtektene blir endret, bør den lokale gravplassmyndigheten likevel sørge for at vedtektene i sin helhet blir vurdert av statsforvalteren før kunngjøringen, ifølge rundskrivet.

I tillegg til å kunngjøre på Lovdata, oppfordrer vi til at gravplassvedtektene legges både på gravplassmyndighetens og kommunens nettsider.

Vi anbefaler at lokal gravplassmyndighet går gjennom gravplassvedtektene hvert fjerde år, typisk ved at kirkevergen gjør dette med nyvalgte medlemmer av fellesrådet, og at det ved behov settes i gang en prosess for å gjøre nødvendige endringer.

Powered by Labrador CMS