Årets beste livssynsåpne seremonirom

Fra magasinet
Eidanger seremonibygg i Porsgrunn vant prisen for årets beste livssynsåpne seremonirom under Gravplassforeningens fagdager i Tromsø.
Seremonisalen er utsmykket med verket “sanntid” av kunstner Anne Stabel. Foto: Arild Sannes

Prisen ble delt ut på fagdagenes siste dag til stor applaus fra en fullsatt sal. Avtroppende styremedlem og jurymedlem Anne-Mette Bamle overrakte diplomet og ti tusen kroner til en fornøyd Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn.

Årets valg av tema gjenspeilet det stadig økende behovet for fleksible seremonirom som kan benyttes av alle, uavhengig av tro og livssyn. Juryen la vekt på estetisk utforming, brukervennlige løsninger og at alle former for gravferdsseremonier skal kunne gjennomføres på en verdig måte.

Hederlig omtale gikk til Notodden kapell i Telemark, som juryen mente har skapt en «brukervennlig og funksjonell løsning» som bidrar til bærekraft og verdige gravferder.

Foruten Bamle, besto juryen av Tove Frøvoll Thoresen fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Ruth Hauge Bjørneseth, landskapsarkitekt hos Asplan Viak og 1. vara i Gravplassforeningens styre.

Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn, mottok prisen for beste livssynsåpne seremonirom fra jurymedlem Anne-Mette Bamle. Foto: Anlov Peter Mathiesen
Eidanger seremonibygg er plassert på Eidanger kirkegård 3 kilometer utenfor Porsgrunn sentrum. Foto: Arild Sannes
Bygget har fått sin plass i et skjermet skogsholt sentralt plassert på den historierike kirkegården. Foto: Arild Sannes
Himlingen i seremonirommet er bygget av en buet, hvit gipshimling. Buenes utforming hjelper spredningen av overlys ned i salen. Foto: Arild Sannes
Det er ikke benyttet noen form for symbolikk på bygget utover den kunstneriske utsmykningen. Seremonirommet er utsmykket med verket “sann tid” av kunstner Anne Stabel. Foto: Arild Sannes

Kriterier

De generelle kriteriene for prisen er brukeropplevelse, nyskapning og bærekraft.

Spesifikke kriterier for årets pris:

  • Ha god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken.
  • Ha funksjonelle og brukervennlige løsninger.
  • Oppleves som inkluderende og livssynsåpent i utforming og utsmykning.
  • Være tilpasset slik at ulike tros- og livssynssamfunns gravferdsseremonier, samt gravferdsseremoni som ikke er knyttet til ett bestemt livssyn, kan gjennomføres på en verdig måte.
  • Ha gode løsninger for variasjon i symbolbruk, eksempelvis flyttbare religiøse symboler.
  • Ved endringer av eldre bygg er kulturminneverdier godt ivaretatt.

Les mer om prisen og tidligere vinnere på gravplasskultur.no

Anlov Peter Mathiesen
Journalist

Lignende saker

Begrav meg gjerne, men ikke i en gymsal

Virke gravferd arrangerte en samtale om egnede seremonirom til gravferd for alle uavhengig av tro eller livssyn under Arendalsuka i år.

Verdien av å møtes

Gravplassforeningen gjennomførte nylig fagdagene, som er vårt største årlige arrangement. Denne gangen gikk turen til Tromsø og temaet som skulle belyses var livssynsåpenhet.

Sett utenfra

Hvordan oppfattes gravplassforvaltning fra utsiden? Det var spørsmålet Tromsøs kirkeverge Oddgeir Albertsen ga noen svar på under innlegget «Gravplassforvaltning på vegne av kommunen».

På vegne av alle

Systematisk dialog og skrevne avtaler var blant Inghild Hareide Hansens klare råd når hun endret podiet under Gravplassforeningens fagdager i Tromsø.

Med respekt for avdøde

De fleste kjenner henne som en drivende fagperson gjennom mange år på feltet. Under fagdagene ble de også kjent med en Åse Skrøvset som har sterke meninger om sektoren.

– Ikke vent på regelverket!

Sissel Bryne Hedland satt fyr på fagdagens første dag. Som gravplassjef i Stavanger mener hun at regelverket er tilpasset kistegravlegging og må fornyes.