Lokale gravplassvedtekter

Fra magasinet
Av gravplassloven § 21 følger det at gravplassmyndigheten fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark før vedtektene kunngjøres og trer i kraft.
Illustrasjonsfoto av gravplass. Talgje kyrkje og kyrkjegard, Rogaland. Foto: Åse Skrøvset/Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalterens spalte

Dette er Statsforvalterens faste spalte i fagbladet Gravplassen. Her belyser Statsforvalteren forskjellige tema som angår de lokale gravplassmydnighetene.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er regional gravplassmyndighet for hele landet.

Kontakt

Husk at informasjon som er underlagt taushetsplikt ikke skal sendes per e‐post. Benytt post eller Sikker melding-tjenesten på statsforvalterens nettside.

Før vedtektene fastsettes og godkjennes skal forholdene som vedtektene regulerer være så godt opplyst som mulig. Det betyr eksempelvis at fredningstiden for graver må vurderes spesifikt ut ifra nedbrytningsforholdene i kommunen, noe som eksempelvis kan ende med at man setter ulik fredningstid internt i kommunen eller på gravplassene.

Når en gravplassmyndighet skal jobbe med vedtekter, ønsker vi at det tas utgangspunkt i siste versjon av Statsforvalterens utkast til mal som ligger på Statsforvalterens nettsider og på Gravplassveilederen, og at veilederen brukes aktivt. Statsforvalteren ønsker også å gi råd til den enkelte gravplassmyndighet skriftlig eller muntlig i en tidlig fase. Inngående og utgående e-poster hos oss (og lokal gravplassmyndighet) er som klar hovedregel journalpliktig etter arkivloven og i utgangspunktet noe andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetsloven. Ikke send taushetsbelagte og sensitive opplysninger på e-post.

Statsforvalteren ønsker senest å gi råd før vedtektene høres. I tillegg til alminnelig høring vil gravplassmyndigheten ofte ha plikt til å forhåndsvarsle og gi mulighet til å gi uttalelse fra flere etter forvaltningsloven § 37. Dette kan eksempelvis gjelde menighetsrådene i Den norske kirke, andre tros- og livssynsamfunn, kirkelig fellesråd der kommunen er lokal gravplassmyndighet, gravferdsbyråer, gravminneleverandører, gravstellfirmaer og interessegrupper knyttet til gravplassene i kommunen. Rett nivå i kommunen må være involvert på rett måte ved kirkelig gravplassforvaltning. Dersom deler av vedtektene innebærer et enkeltvedtak overfor noen, gjelder det i tillegg særlige saksbehandlingsregler etter forvaltningsloven. Det kan også være andre forhold som må ivaretas.

Barne- og familiedepartementet omtalte høring og kunngjøring av vedtekter i rundskrivet Q-05/2022. Departementet er blant annet tydelig på hva tittelen skal være ved kunngjøringen. I tenkte Lillevik kommune i Austland fylke skal tittelen være: "Forskrift om gravplassvedtekter, Lillevik kommune, Austland". Departementet legger også til grunn at gravplassvedtekter skal kunngjøres i samsvar med hovedreglene i forvaltningsloven, noe som i praksis vi si på Lovdata. Departementet legger til grunn at dette vil gjelde alle nye og endrede vedtekter. Der bare deler av vedtektene blir endret, bør den lokale gravplassmyndigheten likevel sørge for at vedtektene i sin helhet blir vurdert av statsforvalteren før kunngjøringen, ifølge rundskrivet.

I tillegg til å kunngjøre på Lovdata, oppfordrer vi til at gravplassvedtektene legges både på gravplassmyndighetens og kommunens nettsider.

Vi anbefaler at lokal gravplassmyndighet går gjennom gravplassvedtektene hvert fjerde år, typisk ved at kirkevergen gjør dette med nyvalgte medlemmer av fellesrådet, og at det ved behov settes i gang en prosess for å gjøre nødvendige endringer.

Kristian Døvik
Seniorrådgiver
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Lignende saker

Navneflytting til minnelund og urnevegg

Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).

Krematoriene mangler nasjonal styringsstruktur

– Hovedproblemet er at det ikke er en rettighet å bli kremert. Det er heller ingen som har plikt til å sørge for at
du kan bli kremert. Plikten til å bygge krematorier må plasseres offentlig, mener Bjarne Kjeldsen i Fagforbundet.

Hvem eier bårebukettene?

Og hva er god håndtering av bårebuketter og kranser når gravferden er over? Disse spørsmålene ble diskutert på forrige møte i Faglig råd for gravferd – og viste seg å ikke være helt enkle å besvare.

Siste nytt om digital gravferdsmelding

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, for næringsliv og for frivillig sektor. Tjenestene skal bli bedre. Ressursbruken i offentlig sektor skal bli mer effektiv. Produktiviteten i samfunnet skal øke

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

Utstyr på gravplass

Vannposter, benker og avfallsstasjoner bidrar til å gjøre gravplassene funksjonelle for både besøkende og ansatte.