Universell utforming

Fra magasinet
Hvilke regler gjelder og hvor finnes det veiledning om universell utforming?

Statsforvalterens spalte

Dette er Statsforvalterens faste spalte i fagbladet Gravplassen. Her belyser Statsforvalteren forskjellige tema som angår de lokale gravplassmydnighetene.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er regional gravplassmyndighet for hele landet.

Kontakt

  • epost: aaskr@statsforvalteren.no
  • telefon: 95878444

Forskrift til gravferdsloven har en bestemmelse i § 7 om at gravplassen skal tilrettelegges etter gjeldende regler for universell utforming.

Regler om universell utforming ligger i flere lover, blant annet likestillings- og diskrimineringsloven og plan- og bygningsloven.

Byggeteknisk forskrift, TEK 17, er sentral når det gjelder universell utforming fordi den trekker opp det minimum av egenskaper et anlegg må ha for å kunne oppføres lovlig. Her ligger det blant annet krav til utforming av parkeringsplasser for forflytningshemmede og stigningsforhold på gangatkomster.

NS 11007:2011 omhandler universell utforming av opparbeidete uteområder. Standarden har både krav og anbefalinger og det er et eget avsnitt om grav- og urnelunder. Denne standarden ble utgitt i 2011 og skal revideres.

Universell utforming AS er et kompetanse-senter for universell utforming som blant annet gir ut publikasjoner. I 2019 ga de ut en veileder om universell utforming for opparbeidete uteområder som søker å gi en oversikt over hvilke krav og muligheter som ligger innenfor lovverket.

Haslum kirkegård i Bærum. Den tosidige trerekken langs veien, og de klipte hekkene rundt gravfeltene skaper rom og identitet. Foto: Åse Skrøvset

Hva betyr kravet om universell utforming for utforming av gravplasser?

Kravet om universell utforming har flere konsekvenser for utforming av gravplassen.

Det skal blant annet være informasjonsskilt som viser plassering av gravfelt med gravfelt- ID, veisystem og bygninger. Informasjonen skal være entydig, kortfattet og lett å oppfatte. Kartet bør ha god lesbarhet og ikke være for detaljert.

Veier på gravplassen skal ha fast og sklisikkert dekke og stigningen skal ikke være brattere enn 1:15. På strekninger inntil 5,0m kan likevel en stigning på inntil 1:12 aksepteres. Ved bruk av grus som dekke bør den ha en slik sammensetning at den lar seg komprimere og gir en fast og jevn overflate.

Det er gode grunner som taler for at gravfelt følger de samme stigningskravene som veiene. Det er viktig med god tilgjengelighet helt fram til gravene både ved gravferd, for de som besøker en grav og ved drift og vedlikehold. I tillegg bør toppskiktet for gressarealene tilføres sand slik at dekket blir relativt fast og gir så god framkommelighet som mulig.

Det bør være benker på gravplassen, gjerne med ulik utforming. Vannposter og avfallsbeholdere skal utformes slik at de kan brukes av alle. Vannposter bør plasseres med en innbyrdes avstand på inntil 60 meter.

Vegetasjon i form av stauder, prydgress, busker og trær er viktige for å gi identitet og skape rom på gravplassen. Bruk av allergifremkallende arter som bjørk bør unngås i alle offentlige anlegg.

Gravplassen er et sted for gjennomføring av gravferder og bearbeiding av sorg og det stilles krav om at den skal forvaltes med orden og verdighet. Det er en stor andel eldre som besøker gravplassene og god tilgjengelighet er derfor særskilt viktig her. Design for alle brukes synonymt med universell utforming og tydeliggjør at løsninger som ivaretar kravene til universell utforming kommer alle til gode.

Åse Skrøvset
fagsjef gravplass (tidligere)
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Lignende saker

Navneflytting til minnelund og urnevegg

Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).

Krematoriene mangler nasjonal styringsstruktur

– Hovedproblemet er at det ikke er en rettighet å bli kremert. Det er heller ingen som har plikt til å sørge for at
du kan bli kremert. Plikten til å bygge krematorier må plasseres offentlig, mener Bjarne Kjeldsen i Fagforbundet.

Hvem eier bårebukettene?

Og hva er god håndtering av bårebuketter og kranser når gravferden er over? Disse spørsmålene ble diskutert på forrige møte i Faglig råd for gravferd – og viste seg å ikke være helt enkle å besvare.

Siste nytt om digital gravferdsmelding

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, for næringsliv og for frivillig sektor. Tjenestene skal bli bedre. Ressursbruken i offentlig sektor skal bli mer effektiv. Produktiviteten i samfunnet skal øke

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

Utstyr på gravplass

Vannposter, benker og avfallsstasjoner bidrar til å gjøre gravplassene funksjonelle for både besøkende og ansatte.