Gravplasser i arealsammenheng

Fra magasinet
Planlegging etter plan- og bygningsloven skal samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av arealer.
Illustrasjonsfoto. Foto: Louis-Etienne Foy

Statsforvalterens spalte

Dette er Statsforvalterens faste spalte i fagbladet Gravplassen. Her belyser Statsforvalteren forskjellige tema som angår de lokale gravplassmydnighetene.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er regional gravplassmyndighet for hele landet.

Kontakt

Husk at informasjon som er underlagt taushetsplikt ikke skal sendes per e‐post. Benytt post eller Sikker melding-tjenesten på statsforvalterens nettside.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Selv om kommunen er planmyndighet, er det viktig at gravplassmyndigheten følger med slik at de får mulighet til å komme med innspill og påvirke i de planprosessene som berører gravplassene i kommunen.

Kort om ulike arealplaner

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om ulike plantyper og vi vil her begrense oss til å nevne de som har størst betydning for gravplassene. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen skal angi rammer og betingelser for ny arealbruk samt hvilke hensyn som må ivaretas. Anlegg og utvidelse av gravplasser bør i størst mulig grad legges inn i kommuneplanens arealdel. Reguleringsplaner er arealplankart for et avgrenset område innenfor kommunen og kan utarbeides som områderegulering eller detaljregulering. Planene angir bruk, vern og fysisk utforming av arealer og er bindende for framtidig arealbruk.

Prosess rundt fastsetting av arealplaner

For både kommuneplaner og reguleringsplaner skal det varsles om planoppstart og planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn når det er ferdig utarbeidet. Både berørte offentlige organer og andre interesser skal varsles. For reguleringsplaner skal registrerte grunneiere og andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet underrettes, i praksis vil det si at de normalt blir tilskrevet.

Lokal gravplassmyndighet sin rolle i arealplansaker

Gravplassmyndigheten har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med enhver tid gjeldende regelverk. I dette ligger det også å følge opp de kommunale planprosessene og gi innspill til arealplaner som berører gravplass. I forhold til kommuneplanens arealdel kan det være å spille inn behov for nye arealer til gravplasser, mens det i arealplaner i gravplassenes omgivelser kan være å sørge for at hensynet til gravplassene blir ivaretatt på en god måte.

Statsforvalterens rolle i arealplansaker

Statsforvalteren skal som regional gravplassmyndighet ivareta nasjonale hensyn i gravplassloven med forskrift og skal gis anledning til å uttale seg til arealplaner som berører gravplass. Hver enkelt statsforvalter forvalter innsigelsesretten etter plan- og bygningsloven og vil innhente faglige råd fra faggruppe gravplass som ligger under Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Nytt fagområdet for statsforvalteren

Gravplass er et nytt fagområde for statsforvalteren og vi i faggruppe gravplass jobber for å få på plass gode samarbeidsrutiner med de enkelte statsforvalterne. Gravplass er et av mange fagområder som statsforvalteren har ansvar for og i de fleste plansakene vil det være hensiktsmessig om våre faglige innspill inngår som en del av den samlede uttalelsen fra statsforvalteren i en plansak.

Vi i faggruppe gravplass vil ofte henvende oss til lokale gravplassmyndigheter for å innhente deres innspill i arealplansakene. Dere kjenner de lokale forholdene best. Samtidig er det slik at jo flere instanser som taler «gravplassens sak» jo større sannsynlighet er det for å få gjennomslag slik at gravplassene blir ivaretatt på en best mulig måte framover.

Det legges opp til at statsforvalterne skal videresende planer som berører gravplasser til faggruppe gravplass. Det vil ta tid å få på plass nye rutiner. Dersom det er kommuneplaner eller reguleringsplaner, som berører gravplasser i din kommune, som vi burde gitt innspill til så er det bare å ta kontakt.

Åse Skrøvset
fagsjef gravplass (tidligere)
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Lignende saker

Navneflytting til minnelund og urnevegg

Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).

Krematoriene mangler nasjonal styringsstruktur

– Hovedproblemet er at det ikke er en rettighet å bli kremert. Det er heller ingen som har plikt til å sørge for at
du kan bli kremert. Plikten til å bygge krematorier må plasseres offentlig, mener Bjarne Kjeldsen i Fagforbundet.

Hvem eier bårebukettene?

Og hva er god håndtering av bårebuketter og kranser når gravferden er over? Disse spørsmålene ble diskutert på forrige møte i Faglig råd for gravferd – og viste seg å ikke være helt enkle å besvare.

Siste nytt om digital gravferdsmelding

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, for næringsliv og for frivillig sektor. Tjenestene skal bli bedre. Ressursbruken i offentlig sektor skal bli mer effektiv. Produktiviteten i samfunnet skal øke

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

Utstyr på gravplass

Vannposter, benker og avfallsstasjoner bidrar til å gjøre gravplassene funksjonelle for både besøkende og ansatte.