Krematoriefagdager på Gjøvik

Fra magasinet
Aldri før har så mange vært samlet til Gravplassforeningens årlige krematoriesamling. Den siste uken i november tok over åtti personer turen til Gjøvik – kommunen som huser innlandets eneste krematorium.
Martin Hill Oppegaard i Barne- og familiedepartementet har mottatt to viktige rapporter som belyser krematorievirksomheten i landet. Foto: Maren Andrea Rønning

Krematoriefagdagene er årets store begivenhet for alle som jobber på om med krematorium i Norge. Fagdagene arrangeres ulike steder i landet hvor det er krematorium, og i slutten av november var Gjøvik kirkelige fellesråd vertskap for arrangementet.

Med utstillere og foredragsholdere kunne man telle over åtti deltakere. Aldri før har så mange deltatt på fagsamlingen. Kanskje skyldes det at programmet tok opp et tema som engasjerte?

På vei mot grønn drift

Det er Krematorienettverket som velger tema og utformer program for fagdagene. Denne gangen hadde man valgt temaet På vei mot grønn drift.

Monika Holm Svinsholt i Krematorienettverket viser til at temaet er relevant og viktig, ikke bare i Norge, men i hele verden, når hun blir spurt om valg av årets tema. Hun er opptatt av at FNs bærekraftmål også skal gjelde for små bedrifter, som krematorier.

– Det betyr at vi som drivere av krematorier har en påvirkning på det store bildet. For at vi skal lykkes med å nå en grønn drift er det viktig at vi utvikler en grønn kultur som gjennomsyrer hele bransjen. På veien mot grønn drift er det viktig at det etableres en bærekraftig modell for virksomheten slik at bedriften består, sier Holm Svinsholt.

Kunnskapsutveksling

På programmet stod blant annet en utgreiing av regeleverk i avfallsforskriften og forurensingsforskriften. Men også mer praktisk rettede foredrag som tematiserte energieffektivisering, ulike typer brensel, varmegjenvinning og andre klimavennlige tiltak som er relevante på krematoriet.

Flere av foredragene ble holdt av ansatte fra landets krematorier, og det var tydelig at det ble satt pris på kunnskapsutveksling på tvers av krematoriene. Åpningsforedraget var av Espen Brunstad, arbeidsleder på Alfaset krematorium, som belyste hvilke miljøgevinster man har oppnådd etter at krematoriet ble ombygd og utbedret. Krematoriet har blant annet fått én renselinje per ovn, noe som fører til renere utslipp.

Befaringen gikk til Gjøvik krematorium, med omvisning på krematoriet, ute på gravplassen og i Hunn kapell. Kirkeverge Line Langseth Bakkum benyttet anledningen til å fortelle om utfordringer med å i lengre tid gå på høyeste kapasitet for å ta unna all etterspørsel på kremasjoner. Fellesrådet har derfor startet en byggeprosess der målet er å få et krematorium med to ovner.

– Trenden er at antall kremasjoner vil fortsette å øke. Da vi bare har ett anlegg er det sårbart ved vedlikehold og driftsstans, og vi har stor slitasje og økt vedlikeholdsbehov ved så høy kapasitetsutnyttelse, sa Langseth Bakkum.

Myndighetene var på plass

Også representanter fra sentrale myndigheter var tilstede på arrangementet. Martin Hill Oppegaard fra Barne- og familiedepartementet svarte på hvilke utredningsspørsmål de to rapportene Krematorievirksomheten i Norge - Nå og i fremtiden (Norsk kremasjonsstiftelse, 2021) og Bårerom. Kapasitet funksjon og ansvar (KA, 2020), har reist.

Rapportene har synliggjort hvilken viktig rolle krematoriene spiller for landets beredskap og pekt på at organiseringen av krematorievirksomheten er sårbar da den har svak nasjonal styringsstruktur. Oppegaard formidlet at rapportene er lest og mottatt, men han kunne ikke si noe mer om fremdrift annet enn å konstantere at utredningsarbeid krever ressurser og tar tid.

Åse Skrøvset fra Statsforvalteren holdt et innlegg om nye teknologier og alternative nedbrytningsformer slik som vannkremasjon, frysetørring og kompostering. Lovverket har nå åpnet opp for at lokale gravplassmyndigheter kan søke om prøveprosjekt med slike. Skrøvset vektla hvilke tema man bør belyse i en eventuell søknad. Hun reiste også spørsmål ved om de nye metodene virkelige er så mye mer miljøvennlige enn dem vi allerede har?

Åse Skrøvset fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark holdt innlegg om alternativer til gravlegging og kremasjon. Foto: Maren Rønning
Martin Hill Oppegaard i Barne- og familiedepartementet har mottatt to viktige rapporter som belyser krematorievirksomheten i landet. Foto: Maren Andrea Rønning
Befaring. Samtale ved ovnen. Foto: Synnøve Haugstad Sira
Detalj fra ovnsrommet. Hansker som brukes når asken rakes ut av ovnen. Foto: Maren Rønning
Kirkeverge på Gjøvik, Line Langseth Bakkum ønsket velkommen. Foto: Maren Rønning
Espen Bunstad åpnet krematoriefagdagene med et foredrag og utbyggingen av Alfaset krematorium og hvilke miljøgevinster man satt igjen med. Foto: Maren Rønning

Du finner flere bilder fra krematoriefagdagene på gravplasskultur.no

Maren Rønning
Redaktør

Lignende saker

Vil kåre landets beste livssynsåpne seremonirom

Gravplassforeningen har valgt livssynsåpne seremonirom som tema for prisen “årets beste”. Prisen deles ut på fagdagene 5. - 7. september i Tromsø. Frist for å melde seg på er 1. mai.

Nytt styre i Gravplassforeningen

Fagfeltet trenger en tydelig Gravplassforening som sikrer at de viktige debattene blir tatt, mener Magne Hustavenes.

Nye tider

Endelig kommer Gravplassen ut til dere alle. Som kjent gjorde styret en relativt stor endring i måten å produsere og utgi bladet på sist år. Vi benyttet også muligheten til å gjøre gjennomgående endring og fornyelse av layout og oppsett.

Gravplassforeningen søker daglig leder

Styret i Gravplassforeningen gjør om stillingen som rådgiver til en daglig leder‑stilling.

Velkommen til fagdager i Tromsø

Gravplassforeningens fagdager har livssynsåpenhet som tema og byr på en rekke spennende foredrag og et bredt spekter av foredragsholdere.

Tallenes tale er klar

Utviklingen i kremasjonsprosenten er mer enn en spennende graf. Den er først og fremst et uttrykk for summen av enkeltinnbyggerens valg og preferanser i møte med egen og næres død.