Næringsvirksomhet på gravplassen

Fra magasinet
Hvordan skal gravplassmyndigheten forholde seg til de som ønsker å drive næringsvirksomhet gjennom å yte tjenester for den som er ansvarlig for grav eller fester?
Illustrasjonsfoto. Foto: Synnøve Haugstad Sira

Statsforvalterens spalte

Dette er Statsforvalterens faste spalte i fagbladet Gravplassen. Her belyser Statsforvalteren forskjellige tema som angår de lokale gravplassmydnighetene.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er regional gravplassmyndighet for hele landet.

Kontakt

Husk at informasjon som er underlagt taushetsplikt ikke skal sendes per e‐post. Benytt post eller Sikker melding-tjenesten på statsforvalterens nettside.

Gravplassmyndigheten kan ikke uten videre nekte en virksomhet å tilby gravstell eller andre tjenester på gravplassen, se NOU 2014:2 Lik og likskap kap. 7.6.1.4.

I et konkurranserettslig/EØS-rettslig perspektiv er utgangspunktet at alle skal kunne drive næringsvirksomhet på gravplass, også uten tillatelse.

Gravplassforskriften § 1 har bestemmelser om at gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier. Gravplassmyndigheten må derfor kunne ha en oversikt over hvem som driver næringsvirksomhet gjennom tillatelser.

I en tillatelse kan det i noen grad stilles vilkår, men vilkårene kan ikke være geografisk diskriminerende eller gi gravplassmyndigheten selv en fordel til å drive næringsvirksomhet.

Eksempel på vilkår som kan stilles kan være opprydding etter utført arbeid (avfall og eventuelle overskuddsmasser), forbud mot reklamering for tjenester på informasjonstavler på gravplassen og påbud om at de til enhver tid gjeldende regler skal følges.

Rammene for næringsvirksomhet bør i størst mulig grad reguleres i forskrift om gravplassvedtekter. I utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter er det tatt inn en bestemmelse om dette

§ 14 arbeid på gravplassene

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass.

Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

I utkast til mal ligger det også en bestemmelse om næringsvirksomhet:

§ 13. Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

Gjennom en slik bestemmelse gir man seg selv hjemmel til å kreve tillatelse.

Det å gi tillatelse etter en slik bestemmelse vil være et enkeltvedtak og reglene i forvaltningsloven skal legges til grunn. Eventuelle vilkår i tillatelsen kan påklages av den som har fått tillatelsen. Det å trekke tilbake en tillatelse vil også være et enkeltvedtak.

Dersom noen mener at gravplassmyndigheten tar seg til rette etter annet lovverk, vil de som er gitt myndighet etter dette lovverket være relevante å henvende seg til. For eksempel har Konkurransetilsynet oppgaver knyttet til der gravplassmyndigheten utilbørlig utnytter sin eventuelt dominerende stilling som tilbyder av gravstell.

Temaet er for øvrig omtalt i gravplassveilederen (gravplassveileder.no) under overskriftene Næringsvirksomhet på gravplass og Gravplassmyndighetens ulike roller under fanen Forvaltning.

Åse Skrøvset
fagsjef gravplass (tidligere)
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Lignende saker

Navneflytting til minnelund og urnevegg

Barne- og familiedepartementet gjorde 23. mars endringer i gravplassforskriftens bestemmelser om navneflytting (ofte kalt
«symbolsk flytting»).

Krematoriene mangler nasjonal styringsstruktur

– Hovedproblemet er at det ikke er en rettighet å bli kremert. Det er heller ingen som har plikt til å sørge for at
du kan bli kremert. Plikten til å bygge krematorier må plasseres offentlig, mener Bjarne Kjeldsen i Fagforbundet.

Hvem eier bårebukettene?

Og hva er god håndtering av bårebuketter og kranser når gravferden er over? Disse spørsmålene ble diskutert på forrige møte i Faglig råd for gravferd – og viste seg å ikke være helt enkle å besvare.

Siste nytt om digital gravferdsmelding

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, for næringsliv og for frivillig sektor. Tjenestene skal bli bedre. Ressursbruken i offentlig sektor skal bli mer effektiv. Produktiviteten i samfunnet skal øke

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

Utstyr på gravplass

Vannposter, benker og avfallsstasjoner bidrar til å gjøre gravplassene funksjonelle for både besøkende og ansatte.