Siste nytt om digital gravferdsmelding

Web
Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, for næringsliv og for frivillig sektor. Tjenestene skal bli bedre. Ressursbruken i offentlig sektor skal bli mer effektiv. Produktiviteten i samfunnet skal øke

Vi er alle forberedt på at regjeringens digitaliseringsstrategi vil komme til å forandre offentlige og private virksomheter. Gravplassektoren er intet unntak. Derfor har Barne- og familiedepartementet startet prosjektet Digital gravferdsmelding, og gitt det videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som fungerer som er nasjonal fagmyndighet innenfor gravplass-sektoren.

Ola Asp er prosjektleder for Digital gravferdsmelding. I denne artikkelen oppdaterer han med siste nytt fra det pågående prosjektet. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Prosjektene Digital gravferdsmelding og Oppgjør etter dødsfall, det siste driver Digitaliseringsdirektoratet, – vil bli koblet tett sammen og innbyggeren vil møte de to tjenestene som én helhet.

Digital gravferdsmelding vil komme til å erstatte det gamle «begjæringsskjemaet». Den nye nettløsningen skal hjelpe innbyggeren med å få avklart praktiske spørsmål, utført oppgaver og foretatt valg. Innbyggeren skal bli mer selvbetjent.

Arbeidet så langt

Fram til nå har vi arbeidet mest med å få oversikt over hva tjenesten kan komme til å inneholde, eller hva som kan være mulig å digitalisere. Prosjektet berører en rekke ulike virksomheter, aktører og registre. Det er overraskende mange virksomheter som bør involveres, og prosjektet har vokst i omfang i forhold til det vi så for oss for halvannet år siden. Sikker og effektiv overføring av informasjon mellom alle aktører er en forutsetning for en god tjeneste. Vi så relativt tidlig at det blir nødvendig med lovendringer for å møte regjeringens strategi. Dette arbeidet pågår nå i Barne- og familiedepartementet.

Vi er nå inne i en fase der vi avklarer hva som er aller viktigst å få med i en god innbyggertjeneste fra starten av. Første utgave må bli en enkel og funksjonell løsning som er mulig å realisere uten altfor store inngrep i dagens system.

Selv om Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er eier av prosjektet, og kan kalles «byggherre», er vi avhengig av både «arkitekt» og «entreprenør» for å reise det «bygget» som vi vil ha. I dette bildet kjøper vi «arkitekt-tjenestene» og «entreprenør-tjenestene» av Digitaliseringsdirektoratet. Mens prosjektet utvikler seg blir tjenesteleverandørene involvert – både gravferdsbyrå, gravplassmyndighet og til dels tros- og livssynssamfunn. Men ikke minst vil vi teste løsningene på innbyggerne.

Så langt har brukertester pekt på at valg av seremonier og lignende bør være en del av tjenesten. Dette ønsker vi å komme i møte, men vil bli inkludert i en senere fase. Her er det viktig at løsningen blir livssynsuavhengig.

Digital gravferdsmelding vil være en nasjonal løsning med et sentralt register som snakker med lokal gravplassmyndighet via saksbehandlingsløsninger og fagprogram. I tillegg ønsker vi at både gravferdsbyrå og tros- og livssynssamfunn kan koble seg inn i den digitale samtalen.

Prosjektet har som sagt vokst i omfang. Et område som får stor oppmerksomhet, er brukervennlig kommunikasjon. Løsningen skal være lett å bruke også i en tung sorgsituasjon. Den skal gi god, nøktern og aktuell informasjon. Språket skal være klart og tydelig.

Etter hvert vil flere og flere av den eldre generasjonen bli mer digitale, og for eksempel bruke Altinn. Men i dag er fortsatt mange eldre ikke-digitale. Denne utfordringen møtes fra flere sider. Departementet jobber med å lage et nytt begjæringsskjema som kan benyttes av de ikke-digitale. Fra vår side vil vi informere om at den som er nærmest etterlatt ikke har en plikt til å være ansvarlig for en gravferd, selv om vedkommende har rett til å være det. Det betyr at en annen etterlatt enn den nærmeste kan være ansvarlig. Kanskje vedkommende lettere vil håndtere en digital løsning? I tillegg vil brukeren få informasjon om at både gravferdsbyrå og gravplassmyndighet kan gi god hjelp og veiledning.

Slik vil løsning fungere

Som innbygger vil du først møte en åpen løsning på en egen nettside. Her vil du få informasjon, og kan gjøre valg enten det gjelder ditt eget framtidige dødsfall, om det gjelder et eksisterende gravsted du er ansvarlig for, eller håndtere at en av dine nærmeste er død. Det siste vil være hovedfunksjonen i den første løsningen.

Når en av dine nærmeste er død, kan du i den åpne løsningen legge inn ikke-sensitive valg. Hvis du for eksempel velger ‘kremasjon’, og navn på egen kommune, vil du få opplysninger om at det er urnegravfelt på gravplass A og B, men at nærmeste urnevegg ligger i NN kommune – for å nevne noe. På denne måten kan du få tilpasset og relevant informasjon på et tidlig tidspunkt.

For å komme inn i den lukkede løsningen, hvor sensitiv informasjon skal gis og mottas, går du videre ved å logge deg inn i Altinn. Du skriver inn avdødes navn og dødsdato, og bekrefter opplysninger som hentes inn fra Folkeregisteret. Nå er det viktig å få avklart om det er du som har rett til å ta ansvar for gravferden. Opplysninger i Folkeregisteret, bekrefter at du i dette eksemplet er ektefelle og den eneste nærmeste etterlatte, og kan gå videre.

I andre tilfeller vil det skje en logisk avklaring ved hjelp av opplysninger om familierelasjoner i Folkeregisteret, bekreftelse fra den innloggede og andre like nære etterlatte. For å løse dette digitalt, må juridisk kompetanse og digitaliseringskompetanse bistå i utviklingen.

Nå er det bekreftet at du er ansvarlig for gravferden, og du kan bekrefte at det velges kremasjon og urnegrav. Dette kom opp som forslag fordi du valgte det i den åpne løsningen. Et annet eksempel som kan bli aktuelt, er at du automatisk får opp spørsmål om hvem som skal overta ansvaret for den graven avdøde var fester for i YY kommune. Dette forutsetter et nasjonalt festeregister.

Flere eksempler kunne vært tatt fram. Til slutt vil bare de nødvendige feltene som vi i dag finner i begjæringsskjemaet være utfylt, og skjemaet kan sendes inn til gravplassmyndigheten og krematoriet, for videre digital dialog og endelig fastsettelse.

Lansering i 2023 er fortsatt målsetningen

Det gjenstår fortsatt mange uavklarte spørsmål. For at tjenesten skal fungere godt vil det sikkert dukke opp nye forhold som vi må ta inn. Noen av disse vil kanskje kreve endringer i lov og forskrift, og vil være vanskelig å få til. Selv om vi innser at dette prosjektet tar tid har vi begrunnet håp om at første versjon vil bli lansert i løpet av 2023.

Vi er klare for å ta imot innspill og ideer til arbeidet vårt. Kontaktopplysninger finner du på Statsforvalterens hjemmesider.

Ola Asp
Prosjektleder Digital gravferdsmelding
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Lignende saker

Universell utforming

Hvilke regler gjelder og hvor finnes det veiledning om universell utforming?

Næringsvirksomhet på gravplassen

Hvordan skal gravplassmyndigheten forholde seg til de som ønsker å drive næringsvirksomhet gjennom å yte tjenester for den som er ansvarlig for grav eller fester?

Lokale gravplassvedtekter

Av gravplassloven § 21 følger det at gravplassmyndigheten fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark før vedtektene kunngjøres og trer i kraft.

Kulturminner på gravplassen

Hvilke regler gjelder?

Krematoriene mangler nasjonal styringsstruktur

– Hovedproblemet er at det ikke er en rettighet å bli kremert. Det er heller ingen som har plikt til å sørge for at du kan bli kremert. Plikten til å bygge krematorier må plasseres offentlig, mener Bjarne Kjeldsen i Fagforbundet.

Kirke med gravplass, gravplass med kirke

Hvordan får vi tiltak som gjelder både kirke og gravplass avklart på en forutsigelig og enkel måte?