Gravplassen og livssynsmangfoldet

Fra magasinet
Hovedordningen i Norge er at gravplassene er offentlige og skal kunne benyttes av alle. Folk skal kunne gravlegges side om side uavhengig av kulturbakgrunn, tro eller livssyn.
På Hol gravlund, Hamar, viser gravminnene at gravlagte med kristne og muslimsk tilhørighet er gravlagt på samme felt. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Gravplassloven presiserer samtidig at gravlegging skal skje med respekt for avdødes tros- eller livssyn. Respekten for avdødes tros- og livssyn er knyttet både til gravferden og graven.

Gravplassloven

De sentrale bestemmelsene i gravplassloven og forskriften setter rammene for forvaltningen og sier noe om hensynene som skal vurderes blant annet ved endringer, utvidelser og nyanlegg. Gravplassene våre karakteriseres av lange tidsperspektiv - mange middelaldergravplasser er fortsatt i bruk – samtidig som både bosettingsmønster, skikker og behov i samfunnet er i endring.

Statsforvalterens spalte

Dette er Statsforvalterens faste spalte i fagbladet Gravplassen. Her belyser Statsforvalteren forskjellige tema som angår de lokale gravplassmydnighetene.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er regional gravplassmyndighet for hele landet

Kontakt

Husk at informasjon som er underlagt taushetsplikt ikke skal sendes per e‐post. Benytt post eller Sikker melding-tjenesten på statsforvalterens nettside.

Trossamfunnsloven åpner for at det kan etableres egne trossamfunnsgravplasser og gravplassloven fastsetter at det skal være jevnlige dialogmøter med de trossamfunnene som er virksomme på stedet. Det er presisert at det skal gis anledning til å gjennomføre en seremoni når gravplassen tas i bruk, det som kristen tradisjon ofte kaller vigsling.

Gjennom utredninger og forarbeider til loven ligger det også føringer for utformingen når vi skal anlegge noe nytt. For eksempel bør symboler på nye minnelunder være livssynsåpne slik at minnelunden skal kunne brukes og være meningsbærende for alle.

Side om side

På individuelle gravminner er det imidlertid åpent for bruk av tros- eller livssynsuttrykk så lenge det er «sømmelig», slik som for eksempel symboler eller sitater fra Bibelen eller Koranen. Vi må tåle å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom. Uttrykkene kan stå side om side – ikke være fraværende. Dette var et av prinsippene i NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn.

I gravplassloven er det også fastsatt en bestemmelse om særlig tilpassete graver (§ 6). Vanligvis gjelder denne tilpasningen graver som skal være rettet mot Mekka, det vil si med langsiden vendt mot sørøst. I den nord-europeiske tradisjonen er gravene oftest plassert med retning øst-vest. Ut fra strukturen på gravplassen, kan det kan derfor være hensiktsmessig å «snu» flere graver eller et felt for å få den ønskede retningen. Det hender ikke sjelden at medlemmer trossamfunn ønsker å bli gravlagt på felt sammen med sine trosfeller, men rettigheten etter loven gjelder bare tilgang til en «riktig» grav, ikke et eget gravfelt. Det er heller ingen forutsetning av man er muslim for å bli gravlagt i et felt vendt mot Mekka.

3. Et gravfelt med tilrettelagte graver, Skoger nye kirkegård, Drammen. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

I gravplassloven er det også fastsatt en bestemmelse om særlig tilpassete graver (§ 6). Vanligvis gjelder denne tilpasningen graver som skal være rettet mot Mekka, det vil si med langsiden vendt mot sørøst. I den nord-europeiske tradisjonen er gravene oftest plassert med retning øst-vest. Ut fra strukturen på gravplassen, kan det kan derfor være hensiktsmessig å «snu» flere graver eller et felt for å få den ønskede retningen. Det hender ikke sjelden at medlemmer trossamfunn ønsker å bli gravlagt på felt sammen med sine trosfeller, men rettigheten etter loven gjelder bare tilgang til en «riktig» grav, ikke et eget gravfelt. Det er heller ingen forutsetning av man er muslim for å bli gravlagt i et felt vendt mot Mekka.

Gravkapell og andre bygninger

De fleste gravkapell og andre bygninger på gravplassen er oppført i ei tid med en kristen enhetskultur slik at det kan være kristne symboler både på porter, klokketårn og driftsbygninger. Et gravkapell kan se ut som en kirke, men det har ikke den samme liturgiske bygningssymbolikken eller de samme rammene for bruken. I utgangspunktet kan et gravkapell i dag benyttes av alle, men endret funksjon, for eksempel som kirkestue, eller utformingen kan gi begrensninger.

Nye seremonibygninger bør få en livssynsåpen utforming slik at de kan benyttes av alle. Endringer av eksisterende gravkapell eller andre bygninger må vurderes ut fra kulturminneverdi. Det må også tas hensyn til den helhetlige arkitekturen som kan ha integrerte symboler eller andre bilder. Om et kors i en fasade eller øverst på et møne skal fjernes, bør dette skje etter en faglig vurdering slik at ikke arkitekturens kvaliteter eller kulturminneverdien svekkes. Ofte bør symbolet da erstattes med et ornament eller bygningselement med liknende arkitektonisk virkning. På driftsbygninger er dette som oftest enklere. Vær oppmerksom på at noen bygninger kan ha et lokalt eller sentralt vern.

Fet kapell, oppført i 1910. Et tradisjonelt gravkapell med kors på mønet, deler av interiøret er overført fra Fet kirke. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Gravplassmyndigheten har ansvaret for gravplassen og bygningene på dem, men bevilgningene fra kommunen vil være førende for muligheten til å gjøre kostnadskrevende endringer. Er det for eksempel ønske om å endre et kapell eller bygge et nytt seremonibygg, må kommunen bevilge midler til det. Statsforvalteren har et temanotat om endringer av gravkapell og bårehus.

De etterlatte, ofte i samarbeid med et tros- eller livsynsamfunn, har ansvaret for gjennomføring av gravferdsseremonien. Gravplassmyndigheten skal legge til rette for at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn, innenfor rammene av lov, forskrift og vedtekter.

Tove Frøvoll Thoresen
Seniorrådgiver
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Lignende saker

Vil kåre landets beste livssynsåpne seremonirom

Gravplassforeningen har valgt livssynsåpne seremonirom som tema for prisen “årets beste”. Prisen deles ut på fagdagene 5. - 7. september i Tromsø. Frist for å melde seg på er 1. mai.

STL melder om utfordringer for tros- og livsynssamfunnene

Hvor fornøyde er egentlig tros- og livssynssamfunnene med landets gravferdstilbud? Vi har spurt Alasdair McLellan som jobber med gravferd i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Skriften på steinen

Poesi. Visdom. Tro. Ingen tekst sier mer om deg enn gravskriften. Men hva forteller den om samfunnet?

Renessanse for kisteteppet?

– Kisteteppet er ikke bare en viktig del av historien, det kan også bidra positivt som del av seremoni og sorgarbeid i dag, hevder tekstilkunstner Tone Svalastog Garnes.

Nordisk kongress i Tampere

14. – 16. september arrangerte den nordiske foreningen for gravplasser og krematorier nordisk kongress i Tampere, Finland. Tema for kongressen var gravplassen som kulturarvsbærer i en ny tid.

Dypdykk: Gravkappellenes utsmykning

Gravkapellene våre representere et stort mangfold av bygningstyper. Det er likevel noen overordnede fellestrekk og kjennetegn ved disse bygningene, også når det gjelder utsmykning. I et pågående forskningsprosjekt undersøker vi hvordan de har blitt utformet og innredet siden de første ble oppført.