Utstyr på gravplass

Fra magasinet
Vannposter, benker og avfallsstasjoner bidrar til å gjøre gravplassene funksjonelle for både besøkende og ansatte.
Benken står i en navnet minnelund og er plassert slik at man kan se ut over minnesmerket. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Tiltak på gravplass

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har utarbeidet en serie temanotat med råd og rettledning for å gjennomføre tiltak på gravplassen på en god måte.

Disse temanotatene vil presenteres i fagbladet Gravplassen fremover. Temanotatene er også tilgjengelige på Statsforvalterens hjemmeside.

På en gravplass er det naturlig å møblere med utstyr som vannposter, benker, avfallsstasjoner, strømuttak og lignende. Dette er elementer som er med på å gjøre gravplassene mer funksjonelle for både besøkende og ansatte. I de fleste tilfeller vil montering av slikt utstyr ikke regnes som en vesentlig endring av gravplassen.

Utformingen av utstyret har betydning for bruken og opplevelsen av gravplassen. Materiale og håndverk må derfor alltid være av god kvalitet. Utformingen bør videre være diskré og passe inn som en naturlig del av den visuelle helheten på gravplassen. Tenk særlig over bruk av materialer og farger. Utformingen må være slik at utstyret kan brukes av alle.

Temanotat

1 Belysning på gravplass
2 Driftsbygning og driftsplass
3 Gravfelt
4 Gravkapell og bårehus
5 Informasjonstavler
6 Interne vegar
7 Endring av minnelundar
8 Utstyr – avfallsdunkar, vasspostar, benkar m.m.
9 Parkeringsplass
10 Klokkestøpul
11 Vegetasjon

Utstyr bør plasseres med omtrent lik avstand seg imellom, men det må ikke plasseres i gangsoner slik at de hindrer ferdsel. Samtidig bør enhetene stå synlige og lett tilgjengelige. Avstanden mellom utstyr og graver må vurderes ut ifra stedet, men bør være minst 1 meter. Noen ganger kan det være nødvendig med større avstand. Om utstyret, f.eks. en benk eller en vannpost, står på fast dekke bør avstand mellom dekke og grav også være minst 1 meter. Grus og armert gress regnes som fast dekke. Vurder om det er behov for skjerming i form av vegetasjon eller annet. Dette er spesielt aktuelt for avfallsstasjoner.

Vannposter

For vannposter anbefales det en innbyrdes avstand på ca. 60 meter slik at de som steller graver ikke trenger å bære en tung vannkanne langt. Krana på en vannpost bør være lett å vri på eller trykke på. Det kan gjerne være en hylle ca. 0,4 m over bakken der vannkanna kan stå når den fylles. Da trenger man ikke løfte en vanntung kanne opp fra bakkenivå. Krana bør stå ca. 0,4 m over dette igjen.

Sitteplass og vannpost med fast dekke. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Husk at vannrør må legges i veitraseen eller i egne traséer utenom gravfelt. Traséene må være vide nok til at man kan grave opp rørene og utføre vedlikeholdsarbeid og reparasjoner på dem uten å komme i berøring med graver.

Benker

Benker gir besøkende muligheten til å sette seg ned og ta en hvil. De kan innby til refleksjon og ettertanke. Det kan være naturlig å plassere benker langs veisystem der hvor folk ferdes, men det kan også være aktuelt med sitteplasser på mer avskjermete og rolige steder. Ved en minnelund kan benker f.eks. stå slik at de gir utsikt til minnesmerket, gravfeltet eller et vakkert landskap.

Der det ligger til rette for det kan det stå en benk uten rygg slik at man kan velge sitteretning. Men vær oppmerksom på at for eldre kan det være hensiktsmessig at benken har ryggstøtte og minst ett armlene. Ved utforming av nye sitteplasser, f.eks. i forbindelse med en utvidelse av gravplassen, må en sette av plass ved siden av benken til rullestol. Benkene bør være av en type som passer inn på gravplassen, men en eldre gravplass trenger ikke ha «historiske» benker så lenge de er diskre og har god kvalitet.

Avfallssstasjoner

Avfallsstasjoner kan gjerne stå sammen med vannposter, og bør ellers stå ved utgangene. Det er viktig med en god og helhetlig utforming ettersom avfallsstasjoner lett kan virke skjemmende om plassen har et «rotete» utseende. Av hensyn til universell utforming bør lokk på avfallsdunker være plassert i en passende høyde og ikke være for tunge å løfte. Avfallsstasjoner som må tømmes med traktor eller bil bør stå langs vei, men unngå at de blir stående som et «fondmotiv» i enden av en akse eller liknende.

Her er vannpost og avfallsstasjon samlet på en plass. Steinleggingen gjør at plassen får et ryddig utrykk og hekken bak bidrar til skjerming og videre avgrensing av plassen. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

De siste årene har det blitt mer vanlig med både nedgravde avfallsbeholdere og solcelledrevne beholdere som komprimerer avfallet. Disse avfallsbeholderne trenger ikke å tømmes like ofte. Nedgravde avfallsbeholdere krever terrenginngrep og bør i utgangspunktet bare installeres i forbindelse med nyanlegg eller utvidelser når det legges til rette for dette.

Nedgravd avfallsstasjon inne på en gravplass. Stasjonen er plassert på et ledig areal med avstand fra graver. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Inne på eksisterende gravplasser kan det være vanskelig å få til gode løsninger for nedgravde beholdere, blant annet på grunn av lite ledig areal. Tiltaket forutsetter at det er god nok avstand mellom avfallsstasjonene og graver, og at veien frem til avfallsstasjonen er bred nok for tømming av renovasjonsbil med kran. Vær også oppmerksom på de etiske problemstillingene. Avfallsbeholdere må ikke graves ned inne på gravfelt som er i bruk, selv om det er ledige graver som kan benyttes. Vurder heller om det er mulig å legge nedgravde avfallsbeholdere i forbindelse med parkeringsareal.

Når må man søke statsforvalteren?

Om tiltaket er av en slik karakter og størrelse at det vil endre gravplassen sin egenart, eller forholdene for de som besøker den, vil det være en vesentlig endring som man må søke statsforvalteren om, se gravplassloven § 4. I de fleste tilfeller vil montering av utstyr som vannposter, benker, avfallsstasjoner og strømuttak ikke være en vesentlig endring av gravplassen, men nedgravning av avfallsbeholdere inne på eksisterende gravplass må man søke om.

Vær oppmerksom på at noen ganger kan tiltak være søknadspliktig etter andre lovverk eller bestemmelser, som f.eks. plan- og bygningsloven, kulturminneloven eller kirkeordningen for Den norske kirke. Ta i så fall kontakt med den aktuelle instansen for å avklare dette.

Hege Alice Granøe
Fagsjef gravplass
Statsforvalteren I Vestfold og Telemark

Lignende saker

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

Universell utforming

Hvilke regler gjelder og hvor finnes det veiledning om universell utforming?

Råd og rettleiing – og kva er ei vesentleg endring

Vi hos Statsforvaltaren får av og til spørsmålet «Må vi søke om det?» Svaret er ganske ofte «Det kjem an på…». Statsforvaltaren skal godkjenne «vesentleg endring» av gravplassen – kva ligg i det?

Næringsvirksomhet på gravplassen

Hvordan skal gravplassmyndigheten forholde seg til de som ønsker å drive næringsvirksomhet gjennom å yte tjenester for den som er ansvarlig for grav eller fester?

Lokale gravplassvedtekter

Av gravplassloven § 21 følger det at gravplassmyndigheten fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark før vedtektene kunngjøres og trer i kraft.

Kulturminner på gravplassen

Hvilke regler gjelder?