Å stenge for kistegravlegging

Fra magasinet
Det er en forutsetning at kister og urner skal brytes ned og at graver kan gjenbrukes.
Felt med nye kistegraver på Åssiden kirkegård i Drammen. Foto: Maren Rønning

Gravplasser skal forvaltes med orden og verdighet. Gravplassloven og gravplassforskriften setter krav til utforming av graver som skal støtte opp om dette. Det er en forutsetning at kister og urner skal brytes ned og at graver kan gjenbrukes.

Statsforvalterens spalte

Dette er Statsforvalterens faste spalte i fagbladet Gravplassen. Her belyser Statsforvalteren forskjellige tema som angår de lokale gravplassmydnighetene.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er regional gravplassmyndighet for hele landet

Kontakt

Husk at informasjon som er underlagt taushetsplikt ikke skal sendes per e‐post. Benytt post eller Sikker melding-tjenesten på statsforvalterens nettside.

Gravplassforskriften setter krav til gravstørrelse, jordoverdekning og avstand til grunnvann. Dersom disse ikke samsvarer forskriftens krav, kan enkeltgraver, deler av gravplassen eller hele gravplassen, stenges permanent for kistegravlegging med hjemmel i gravplassforskriften § 5 andre ledd. Nytt med forskriftsendringen av 1. januar 2022 er at også deler av eller hele gravplassen, kan stenges for kistegravlegging dersom gjenbruk av kister ikke er mulig på grunn av jordbunnsforholdene. Bestemmelsen gir ikke hjemmel til å stenge for urnegravlegging.

Hjemmelen for å stenge på grunn av jordbunnsforhold gjelder ikke for enkeltgraver, men kun for deler eller hele gravplassen. Dette er fordi de samme grunnforholdene normalt vil gjelde flere graver. Selv om det ikke er stengt for kistegravlegging, er det uansett kun lov å gjenbruke en grav når det ikke er mer enn grove beinrester og kisterester igjen i graven, se gravplassforskriften § 12 tredje ledd. Dette gjelder selv om fredningstiden har gått ut og graven i teorien skulle kunne gjenbrukes. Det bryter også med arbeidsmiljøloven om de ansatte på gravplassen blir utsatt for levninger som ikke er tilstrekkelig brutt ned.

Permanent stenging griper sterkt inn i rettighetene til festere og gravansvarlige. Det bryter også med forventningene innbyggere har til egen eller nærståendes gravlegging. Før beslutning om stenging tas, må det derfor utredes om det er mulig å bedre forholdene gjennom for eksempel oppfylling av jord, drenering rundt gravfelt, lengre fredningstid eller utarbeidelse av nytt gravkart.

I forbindelse med utarbeiding av nytt gravkart, kan grav forskyves inntil en halv gravbredde og gravlengde uten at det bryter med forutsetningene for feste av grav, se gravplassforskriften § 5 første ledd om endring av gravplass. Dersom forholdene kan la seg utbedre innen fornuftige rammer, kan det ikke stenges for kistegravlegging. Det er ikke meningen at stenging skal velges fordi det er økonomisk rimeligere sammenlignet med andre tiltak. Andre alternativer til stenging kan være å tildele nye graver som urnegraver eller sette nye vilkår ved festefornyelse om at graven kun kan festes videre som urnegrav. Der hvor gjenbruk av kistegraver er vanskelig på grunn av dårlig nedbrytning, bør imidlertid permanent stenging for kistegravlegging benyttes fremfor å endre vilkår ved festefornyelse

"Permanent stenging griper sterkt inn i rettighetene til festere og gravansvarlige."

Permanent stenging av hele eller deler av gravplassen for kistegravlegging skal fastsettes i gravplassvedtektene. Ved endring av lokale vedtekter skal forslag til nye vedtekter legges ut på høring. Den enkelte fester eller gravansvarlige (berørte rettighetshavere) må tilskrives i god tid før stengingen og gis anledning til å komme med innspill. Dette må senest skje i forbindelse med høring av vedtektene. Festere og ansvarlige kan med fordel bli gjort kjent med utfordringene med kistegravlegging på et tidlig tidspunkt, slik at de kan ta dette med i vurderingen ved nye gravlegginger eller fornyelse av feste. Endring av gravplassvedtekter skal alltid godkjennes av statsforvalteren.

Om forholdene gjør det mulig, kan gravplassmyndigheten vurdere å legge inn et unntak i vedtektene for gravlegging av ektefeller/samboer og andre nærstående i festete graver. Dette er mest aktuelt der hvor stengingen skjer på grunn av dårlige jordbunnsforhold og gravleggingen kan skje i en ubrukt grav i et festet gravsted.

Ved ekstreme værforhold kan gravplassmyndigheten midlertidig stenge hele eller deler av gravplassen for all gravlegging for en kort periode. Dette gjelder gravlegging av både kister og urner.

Stenging, permanent eller midlertidig, utløser ikke krav til erstatning for rettigheter som faller bort. Dette gjelder også festet grav ved siden fri grav som ikke er tatt i bruk. For de som ikke kan bruke en festet grav som tiltenkt, kan muligheten for flytting av navn/gravminne til ny grav (navneflytting) som tildeles ved neste gravlegging være til hjelp.

Hege Alice Granøe
Fagsjef gravplass
Statsforvalteren I Vestfold og Telemark

Lignende saker

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

Utstyr på gravplass

Vannposter, benker og avfallsstasjoner bidrar til å gjøre gravplassene funksjonelle for både besøkende og ansatte.

Universell utforming

Hvilke regler gjelder og hvor finnes det veiledning om universell utforming?

Råd og rettleiing – og kva er ei vesentleg endring

Vi hos Statsforvaltaren får av og til spørsmålet «Må vi søke om det?» Svaret er ganske ofte «Det kjem an på…». Statsforvaltaren skal godkjenne «vesentleg endring» av gravplassen – kva ligg i det?

Næringsvirksomhet på gravplassen

Hvordan skal gravplassmyndigheten forholde seg til de som ønsker å drive næringsvirksomhet gjennom å yte tjenester for den som er ansvarlig for grav eller fester?

Lokale gravplassvedtekter

Av gravplassloven § 21 følger det at gravplassmyndigheten fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark før vedtektene kunngjøres og trer i kraft.