Belysning på gravplasser

Fra magasinet
Tradisjonelt har det ikke vært belysning inne på gravplassene. Gravferder, besøk og stell har skjedd i dagslys. Skikken med tenning av lys på graver, mer bruk av kirkene til kveldsarrangement og den generelle teknologiske utviklingen, gjør at belysning av internveier og møteplasser er mer aktuelt enn tidligere. Hva er det vi bør tenke på i denne sammenhengen?
Eksempel på lav lyspullert, Sande kirkegård i Holmestrand. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Behovet for belysning av må vurderes ut fra bruken, karakteren og beliggenheten til gravplassen. Vurderingen vil være ulik om gravplassen ligger i en by eller om den ligger landlig til, og hvor mye lys det er i omgivelsene. Det er ingen bestemmelse om at gravplasser må ha belysning.

Belysningen må passe til gravplassens egenart og være i samsvar med hovedbestemmelsen om orden og verdighet.

Armatur

Tiltak på gravplass

Statsforvalteren i Vestfold og Telemakr har utarbeidet en serie temanotat med råd og rettledning for å gjennomføre tiltak på gravplass på en god måte.

Disse temanotatene vil presenteres i fagbladet Gravplassen fremover. Temanotatene er også tilgjengelige på statsforvalterens hjemmeside.

Hovedprinsippet for belysning av gravplasser, er at lyset skal rettes ned til gangområdene slik at uønsket strølys unngås i størst mulig grad. Gravfeltene skal kunne oppleves i mørket og med årstidsvariasjoner. Dette gir ro og visuell stillhet for de som vil tenne et lys ved en grav. Begrensning av strølys er også viktig ut fra hensyn til vegetasjon og dyreliv. Flomlys benyttes på idrettsanlegg, ikke gravplasser.

Armaturen bør være nøytral og ta lite oppmerksomhet i seg selv. Den kan være i form av lave lyspullerter eller høye stolper. Valg av armatur må vurderes ut fra gravplassens karakter, behovet – og snøforholdene. Armaturen blir en del av gravplassens visuelle helhet. Selv om gravplassen er gammel eller ligger på et tradisjonelt kirkested, er det imidlertid sjelden at historiserende eller «gasslyktaktig» armatur er best egnet til formålet, de sprer lyset. Finn heller fram til diskré lamper som leder lyset ned til internveiene, inngangspartier og der det ellers er felles behov.  Vær oppmerksom på materialvirkninger og farger.

For å unngå at folk som besøker gravplassen blendes, bør vanligvis lyskilden være lavere enn ansiktshøyde eller over tre meter. Materialer og håndverk må alltid ha høy kvalitet.

Noen av føringene som generelt gis for belysning av gangveier, er beregnet for andre sammenhenger og et annet trafikkbilde enn det som er situasjonen på de fleste av gravplassene.

Eksempel på diskré, høy armatur som leder lyset ned til gangområdene, godt egnet i kulturmiljøet til Frogner kirkegård i Lier. Foto: Statsforvatleren i Vestfold og Telemark.

Plassering og helhet

Tenk helhetlig – belysningen av ulike elementer på eller ved gravplassen, skal heller ikke konkurrere med hverandre. Dette er særlig aktuelt når gravplassen ligger ved en kirke. Kirker er tradisjonelle signalbygg, de bør få oppmerksomheten. Mange kirker framheves visuelt med fasadebelysning. Slik belysning av kirken er med på å legge premissene for gravplassen. Vanligvis er det for eksempel tilstrekkelig med gangområdebelysning ved minnelunder. Effektbelysning av minnesmerker må vurderes grundig. På gravplasser der det ikke er kirke, vil ofte klokkestøpulen kunne ha tilsvarende blikkpunktfunksjon. Fasade- eller effektbelysning bør heller ikke blende de som besøker gravplassen.

Temanotat

1 Belysning på gravplass
2 Driftsbygning og driftsplass
3 Gravfelt
4 Gravkapell og bårehus
5 Informasjonstavler
6 Interne vegar
7 Endring av minnelundar
8 Utstyr – avfallsdunkar, vasspostar, benkar m.m.
9 Parkeringsplass
10 Klokkestøpul
11 Vegetasjon

Ved store gravplasser kan det være hensiktsmessig å etablere et hierarki i belysningen slik at områder som parkeringsplass, hovedatkomst og store prosesjonsveier får mer lys enn de mindre internveiene. Det bør være godt lys ved trapper og nivåforskjeller.

Deler av året kan det være hensiktsmessig med belysning av driftsplasser og ved driftsbygninger. Lyset skal rettes mot de områdene der det er behov, pass på at selve gravplassen skjermes. Benytt eventuelt løsninger med bevegelsessensorer eller tidsstyring. Åpning av grav skal primært skje i dagslys.

Strømkabler og montering

Avstanden mellom lysarmatur og de nærmeste gravene bør være minst 1 meter. Avstanden må være tilstrekkelig til at lampene kan monteres og vedlikeholdes uten at noen graver berøres. Også av hensyn til de som besøker gravene, må avstanden være tilstrekkelig – de må slippe å få en lysstolpe tett på seg. Belysning skal derfor vanligvis ikke plasseres inne på gravfelt.

Strømkabler skal legges i vegtraseer eller i egne traseer utenom gravfelt, se gravplassforskriften § 8. Traseene må være brede nok til at det kan gjøres vedlikeholdsarbeider og reparasjoner uten å røre graver. Det er ikke anledning til å ha luftstrekk over gravplasser.

Hovedprinsippet for belysning av gravplasser, er at lyset skal rettes ned til gangområdene slik at uønsket strølys unngås i størst mulig grad. Gravfeltene skal kunne oppleves i mørket og med årstidsvariasjoner. Dette gir ro og visuell stillhet for de som vil tenne et lys ved en grav. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Når må det søkes til statsforvalteren?

Det vil være en vesentlig endring av gravplassen som statsforvalteren skal godkjenne, om tiltaket er av en slik karakter eller størrelse at det vil endre gravplassen sin egenart eller påvirke negativt forholdene for dem som besøker den, se gravplassloven § 4. Likedan om det er en ny gravplassplan slik som ved en gravplassutvidelse.

Belysning på gravplass og diskré effektbelysning av element som trær, mur, minnesmerker og lignende vil vanligvis ikke være en vesentlig endring av gravplassen. Eksempel på unntak kan være omfattende belysning på gravplass der det ikke har vært lys tidligere, omfattende effektbelysning eller lysarmatur plassert inne på gravfelt.

Vi pleier også alltid å minne om at noen tiltak kan være søknadspliktige etter andre lover og bestemmelser, for eksempel plan- og bygningsloven, kulturminneloven eller Kirkeordning for Den norske kirke. Dette vil for eksempel gjelde tiltak på en gravplass fra middelalderen og ved fasadebelysning av kirker. Ta kontakt med den eller de aktuelle instansene for avklaring.

Tove Frøvoll Thoresen
Seniorrådgiver
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Lignende saker

Vegetasjon på gravplassen

Busker og tre er sentrale element på gravplassen. Ikkje berre dei store praktfulle alleane, men òg frodige enkelttre, lubne buskar og vakre samanplantingar.

Utstyr på gravplass

Vannposter, benker og avfallsstasjoner bidrar til å gjøre gravplassene funksjonelle for både besøkende og ansatte.

Universell utforming

Hvilke regler gjelder og hvor finnes det veiledning om universell utforming?

Råd og rettleiing – og kva er ei vesentleg endring

Vi hos Statsforvaltaren får av og til spørsmålet «Må vi søke om det?» Svaret er ganske ofte «Det kjem an på…». Statsforvaltaren skal godkjenne «vesentleg endring» av gravplassen – kva ligg i det?

Næringsvirksomhet på gravplassen

Hvordan skal gravplassmyndigheten forholde seg til de som ønsker å drive næringsvirksomhet gjennom å yte tjenester for den som er ansvarlig for grav eller fester?

Lokale gravplassvedtekter

Av gravplassloven § 21 følger det at gravplassmyndigheten fastsetter vedtektene for gravplasser. Vedtektene skal godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark før vedtektene kunngjøres og trer i kraft.